Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5142
Trang chủ https://biotechnology.smu.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa giáo sư trung ương Phòng S115

Mục tiêu đào tạo

Từ các tế bào nhỏ đến các vi sinh vật, thực vật, động vật, như sinh mạng lớn ở Đại học Sangmyung!

Bộ môn Sinh học giáo dục và nghiên cứu các lý thuyết sâu sắc, phương pháp thực nghiệm và một loạt các phương pháp áp dụng trong khoa học đời sống như một công cụ tăng trưởng mới cho quốc gia bước vào xã hội công nghiệp công nghệ cao thế kỷ 21. Mục đích là để nuôi dưỡng những người tài năng có khả năng đóng góp cho đất nước và xã hội loài người với một viễn cảnh rộng lớn. Theo mục tiêu này, Sở Sinh học chú trọng đặc biệt vào tính chuyên nghiệp và tiến hành giáo dục tùy chỉnh nhằm tìm cách tối đa hóa các cơ hội việc làm.

  • Thúc đẩy các nhà nghiên cứu cấp lãnh đạo có thẩm quyền tiến vào các lĩnh vực khoa học và ứng dụng trong cuộc sống thuần túy
  • Nhân sự tham gia vào giáo dục liên quan đến khoa học đời sống kết hợp với trách nhiệm và nhiệm vụ.
  • Nuôi dưỡng các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học cơ bản quốc gia, các lĩnh vực công nghệ cao, hội tụ và ứng dụng công nghệ sinh học
  • Để nuôi dưỡng nhân lực công nghiệp có thể được sử dụng như một lực lượng lao động chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp sinh học

Triển vọng nghề nghiệp

  • Viện nghiên cứu quốc gia, công cộng, tự quản, nghiên cứu
  • Phát triển sản phẩm sinh học, quản lý sản xuất, bộ phận kiểm soát chất lượng
  • Tiếp thị sản phẩm sinh học, Bộ phận hỗ trợ học tập
  • Bệnh viện Đại học, Viện nghiên cứu khoa học y học
  • Thông tin và Trung tâm Chẩn đoán Y tế Phân tích Phòng Kinh doanh
  • Chuyên gia đánh giá tác động môi trường, phòng tư vấn.