Giới thiệu về trường cao học

Cơ sở Seoul

1970~1989 seoul campus history
1978 30.12
 • Thành lập trường Cao học
 • Khoa Ngôn ngữ và văn học hàn quốc 15 người, khoa văn học tiếng Anh 15 người, Khoa xã hội 15 người.
1979 05.12
 • thành lập khoa nghệ thuật 10 người, Khoa giáo dục thể chất 10 người của trường Cao học, thông qua việc tăng Khoa gia đình 10 người, Khoa tiếng Hàn 10 người, Khoa tiếng Anh 10 người, Khoa xã hội 10 người.
1980 01.03
 • Hiệu trưởng đầu tiên là tiến sĩ Bang Jeong Bok.
03.11
 • thành lập chuyên văn học tiếng Pháp, chuyên khoa văn học tiếng Nhật học ngành xã hội học, duyệt chia chuyên khoa xã hội thành chuyên khoa địa lý và xã hội học, tổng cộng 150 người
  • Khoa Khoa học và xã hội: chuyên khoa hành chính, chuyên khoa kinh tế, chuyên khoa quản trị, chuyên khoa văn thư
  • Khoa nghệ thuật: chuyên khoa mĩ thuật, khoa học nghệ thuật, chuyên khoa âm nhạc
1982 01.03 Tiến sĩ Bang Jeong Bok nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 2
1983 01.09
 • Tiến sĩ Bang Jeong Bok nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 3
1984 27.11
 • Thành lập chuyên khoa văn thư, khoa hóa học, khoa sinh học, khoa âm nhạc tại trường Cao học
1985 01.09
 • Tiến sĩ Bang Jeong Bok nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 4
1987 01.03
 • Lần thứ 5 nhận chức là Hiệu trưởng Cho Kyong Rae
09.11
 • Duyệt thành lập khóa tiến sĩ trường Cao học (27 người)
 • Tốt nghiệp Trường Trung học Ngôn ngữ và Văn học, Khoa Hóa học, Bộ môn Sinh học Trường Cao học Chương trình Thạc sĩ Mới được thành lập và củng cố (12 sinh viên) tổng là 162 người.
1988 18.05
 • Tiến sĩ Kim Yang-Soo nhận chức Hiệu trưởng Cao học thứ 6.
15.11
 • Tiến sĩ Lee Keun-Seul nhận chức Hiệu trưởng Cao học thứ 7.
30.11
 • Duyệt điều chỉnh các Khóa học sau đại học
  • Khóa học Thạc sĩ: Thành lập chuyên khoa giáo dục, chuyên khoa kinh doanh (tổng số 186 người)
  • Khóa học Tiến sĩ: Thành lập chuyên khoa văn học tiếng Pháp, chuyên khoa gia đình (tổng 45 người)
touch slide