Thi/Luận văn

Điều kiện đăng ký bảo vệ luận văn

Chương trình Thạc sĩ (Liên thông Đại học+Thạc sĩ)
 1. Thi đỗ bài thi ngoại ngữ và bài thi tổng hợp
 2. Được chấp thuận Kế hoạch (nghiên cứu) luận văn và được Giáo sư hướng dẫn trên hai học kỳ
 3. Hoàn thành trên bốn học kỳ (ba học kỳ đối với chương trình liên thông Đại học+Thạc sĩ), đạt điểm trung bình trên 3.0(B) trong tổng số trên 24 tín chỉ đã học (dự định học)
  (Người dự định học nếu không thể đạt được tín chỉ hoặc sau khi học mà điểm trung bình dưới 3.0(B) thì dù có bảo vệ thành công cũng không được công nhận)
 4. Đạt được số lượng tín chỉ tiên quyết nhất định đối với sinh viên bắt buộc phải học môn tiên quyết
 5. Đối với chương trình Thạc sĩ và liên thông Đại học+Thạc sĩ, phải có thành tích phát biểu hội thảo(trình diễn và trưng bày đối với ngành Nghệ thuật, Thể dục thể thao) và có bài báo đăng trên tạp chí khoa học
 6. Hoàn thành đăng ký nghiên cứu đối với người đã kết thúc các môn học chương trình Thạc sĩ, liên thông Đại học+Thạc sĩ
 7. Học xong chương trình đào tạo về đạo đức trong nghiên cứu và đã nộp Giấy cam kết tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức trong nghiên cứu
Chương trình Tiến sĩ (Liên thông Thạc sĩ+Tiến sĩ)
 1. Thi đỗ bài thi ngoại ngữ và bài thi tổng hợp
 2. Được chấp thuận Kế hoạch nghiên cứu và được Giáo sư hướng dẫn viết luận văn trên hai học kỳ (trên ba học kỳ đối với chương trình liên thông Thạc sĩ+Tiến sĩ)
 3. Hoàn thành bài phát biểu công khai giữa kỳ (một học kỳ trước khi đăng ký bảo vệ)
 4. Hoàn thành bài phát biểu tiểu luận
 5. Hoàn thành trên bốn học kỳ chương trình Tiến sĩ, trên tám học kỳ chương trình liên thông Thạc sĩ+Tiến sĩ và đạt điểm trung bình trên 3.0(B) trong tổng số trên 36 tín chỉ đã học (dự định học)
  (Người dự định học nếu không thể đạt được tín chỉ hoặc sau khi học mà điểm trung bình dưới 3.0(B) thì dù có bảo vệ thành công cũng không được công nhận)
  ※ Sinh viên hệ Tiến sĩ năm thứ 4 hoàn thành trên bốn học kỳ.
 6. Đạt được số lượng tín chỉ tiên quyết nhất định đối với sinh viên bắt buộc phải học môn tiên quyết
 7. Hoàn thành đăng ký nghiên cứu đối với người đã kết thúc các môn học chương trình Tiến sĩ, liên thông Thạc sĩ+Tiến sĩ
 8. Học xong chương trình đào tạo về đạo đức trong nghiên cứu và đã nộp Giấy cam kết tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức trong nghiên cứu

Hồ sơ nộp và chi phí cần thiết

Chương trình Thạc sĩ (Liên thông Đại học+Thạc sĩ)
 1. Hồ sơ nộp - 01 Đơn đăng ký bảo vệ (nộp cho Nhóm Đào tạo Khoa Sau đại học), 03 bản luận văn bảo vệ (nộp cho khoa tương ứng)
 2. Lệ phí bảo vệ luận văn - 90.000won, nộp theo số tài khoản chỉ định (tất cả những người nộp luận văn)
 3. Lệ phí hướng dẫn luận văn - 50.000won, nộp theo số tài khoản chỉ định (đối với người hoàn thành các môn học)
 4. Lệ phí đăng ký nghiên cứu - bằng 10% học phí, nộp theo số tài khoản chỉ định (tính từ người hoàn thành các môn học khóa sau năm 2017)
Chương trình Tiến sĩ (Liên thông Thạc sĩ+Tiến sĩ)
 1. Hồ sơ nộp - 01 Đơn đăng ký bảo vệ (nộp cho Nhóm Đào tạo Khoa Sau đại học), 05 bản luận văn bảo vệ (nộp cho khoa tương ứng)
 2. Lệ phí bảo vệ luận văn - 500.000won, nộp theo số tài khoản chỉ định (tất cả những người nộp luận văn)
 3. Lệ phí hướng dẫn luận văn - 70.000won, nộp theo số tài khoản chỉ định (đối với người hoàn thành các môn học)
 4. Lệ phí đăng ký nghiên cứu - bằng 15% học phí, nộp theo số tài khoản chỉ định (tính từ người hoàn thành các môn học khóa sau năm 2013)

Cách thức đăng ký và nộp tiền

Thông thường vào cuối tháng 4, cuối tháng 10 (Tham khảo thông báo)

Hồ sơ nộp và chi phí cần thiết

Sinh viên đang học

Vào trang web Khoa Sau đại học → Thông tin đào tạo → Thông tin luận văn → Xác nhận đề tài luận văn (trường hợp không khớp với luận văn đã nộp thì phải thay đổi đề tài luận văn) tại Đăng ký/Thay đổi đề tài luận văn → Đăng ký bảo vệ luận văn → In Đơn đăng ký bảo vệ → Nộp tiền theo tài khoản chỉ định → Nộp Đơn đăng ký bảo vệ cho Nhóm Đào tạo Khoa Sau đại học (Luận văn thì nộp cho khoa tương ứng)

Người đã hoàn thành các môn học

Tương tự như sinh viên đang học nhưng phải nộp thêm lệ phí hướng dẫn luận văn và lệ phí đăng ký nghiên cứu

Thời gian bảo vệ

 1. Khóa bảo vệ dự bị: Học kỳ 1-Từ đầu đến giữa tháng 5, Học kỳ 2-Từ đầu đến giữa tháng 11
 2. Khóa bảo vệ chính thức: Học kỳ 1-Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, Học kỳ 2-Từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12
 3. Nộp bản hoàn thiện: Học kỳ 1-Đầu tháng 7, Học kỳ 2-Đầu tháng 1