Thi/Luận văn

Thuyết trình luận văn công khai

 • Căn cứ
  • Điều 45 Quy định thi hành của trường cao học
 • Định nghĩa
  • Thuyết trình luận văn công khai nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện của luận văn được yêu cầu thẩm định trước khi tiến hành thẩm định luận văn (Đề mục của luận văn yêu cầu thẩm định và chủ đề của luận ăn phải trùng khớp)
 • Đối tượng
  • Sinh viên chương trình Tiến sĩ (Bao gồm cả chương trình đào tạo kết hợp Thạc sĩ – Tiến sĩ)
 • Thời gian thuyết trình
  • Trước khi bắt đầu 1 học kỳ sau khi nộp luận văn yêu cầu thẩm định (Ví dụ : Nếu dự kiến thẩm định luận văn vào học kỳ 2 thì phải tiến hành thuyết trình công khai trước khi học kỳ 2 khai giảng)
 • Đăng ký thuyết trình công khai
  • Sau khi trao đổi cùng với giáo viên hướng dẫn của mình, sinh viên vào đăng ký thuyết trình công khai tại phần Thông tin học tập tên trang chủ trường cao học (Thông tin luận văn – Đăng ký thuyết trình công khai), rồi in bản xác nhận đăng ký nộp cho Nhóm dạy và học của trường cùng với “Bản tóm lược nội dung luận văn thuyêt trình công khai.
 • Nộp báo cáo đánh giá
  • Buổi thuyết trình luận văn công khai sẽ do một nhóm giáo viên từ 3 đến 5 người đánh giá, mỗi người đưa ra ý kiến “Thông qua hay Không thông qua”, sau khi hoàn tất kiểm tra phải ngay lập tức nộp bản báo cáo thuyết trình công khai có ghi nội dung đánh giá gửi về Nhóm dạy và học của trường..
 • Phương pháp đánh giá
  • Thuyết trình nhận được 2/3 phiếu bầu từ Hội đồng đánh giá được coi là “Thông qua”, trường hợp “Không thông qua” thì có thể bổ sung nội dung kiến thức sau đó thuyết trình lại trong vòng 60 ngày..
 • Vấn đề khác
  • Hội đồng thẩm định của buổi thuyết trình luận văn công khai và Hội đồng thẩm định luận văn có thể không đồng nhất với nhau.
  • Sinh viên không tiến hành thuyết trình luận văn công khai không thể đăng ký thẩm định luận văn.

Báo cáo phát hành luận văn bổ trợ

 • Căn cứ trình báo cáo phát hành luận văn bổ trợ
  • Điều 46 Quy định thi hành của trường cao học
 • Định nghĩa
  • Là việc đăng tải luận văn lên tạp trí học thuật trong và ngoài nước để đánh giá xem có đủ năng lực trình bày luận văn trước khi nộp luận văn hay không (Tiêu đề và chủ đề của luận văn bảo vệ không được trùng với nhau)
 • Đối tượng
  • Sinh viên chương trình Tiến sĩ (Bao gồm cả chương trình đào tạo kết hợp Thạc sĩ – Tiến sĩ)
 • Thời gian nộp báo cáo phát hành luận văn bổ trợ
  • Trước khi đăng ký thẩm định luận văn
 • Hồ sơ nộp báo cáo phát hành luận văn bổ trợ
  • 1 bộ báo cáo phát hành luận văn bổ trợ (Sau khi đăng tải trên thư mục Thông tin học tập – Thông tin luận văn – Đăng ký phát hành luận văn bổ trợ tại trang web của trường thì in xuất ra 1 bộ)
  • 1 bản photo bìa Luận văn bổ trợ
  • 1 bản photo Mục lục luận văn bổ trợ
  • 1 bản photo trang đầu tiên của Luận văn bổ trợ
  • 1 quyển sách nhỏ trong trường hợp trưng bày (phát biểu) ở ban nghệ thuật
 • Tạp chí học thuật chấp nhận phát hành luận văn bổ trợ
  • Chỉ chấp nhận các tạp trí học thuật trong nước như tạp chí của Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc, các tạp chí học thuật nước ngoài được đăng tải trên SCOPUS, SCI, SCIE, SSCI, AHCI (Sinh viên nhập học sau năm 2010)
 • Tính toán tỷ lệ chấp nhận luận văn bổ trợ
  • Sinh viên khóa học Tiến sĩ (bao gồm cả khóa đào tạo kết hợp thạc sĩ – tiến sĩ) phải phát hành trên 100% luận văn lên tạp chí của Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc hoặc các tạp chí học thuât nước ngoài có cùng thứ hạng trước khi đăng ký thẩm định luận văn Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm được tính trên công thức 1/số người phát hành x 100, nếu giáo viên hướng dẫn nằm trong số người phát hành thì trừ đi giáo viên hướng dẫn.
   ※ Thế nhưng ban nghệ thuật có thể giản lược việc này căn cứ theo quy định của khoa.