Thuận tiện cho sinh viên

Thiết bị tiện ích

giấy chứng minh thư/thẻ học sinh/thẻ đỗ xe

Thiết bị tiện ích

Hướng dẫn cấp thẻ sinh viên Cao học

 • Đối tượng
  • Sinh viên mới(chuyển tiếp/đang theo học)
 • Thời gian cấp
  • trên Trang chủ - Bài viết Thông báo của trường Cao học mỗi học kì
 • Thẻ sinh viên trên điện thoại
  • Đăng ký và cấp: ngay lập tức
   • 1. trên smartphone
    2. -Android : Play store - IOS : App Store
    3. Nhập '상명대학교 모바일학생증' (Thẻ sinh viên điện thoại trường Đại học Sangmyung) vào mục Tìm kiếm
    4. Download app và cài đặt
    5. Login(nhập mã sinh viên và mã số bí mật)
    6. 'đăng ký cấp'
    7. Sau khi upload ảnh xác nhận có đúng ảnh hay không
 • IThẻ sinh viên ID
  • Cấp mới
   • * Thời gian đăng ký (upload file ảnh): Thông báo bài viết mỗi học kỳ
   • * Nhận thẻ sinh viên: Dự kiến thông báo bài viết
   • * Cách thức cấp :
    • 1. Kết nối vào mạng( http://smsmart.smu.ac.kr )
    • 2. Login nhập ID(mã sinh viên), PW
    • 3. đăng ký cấp thẻ ID trong menu ở bên trái → xác nhận → đăng ký → nhận ở Phòng đào tạo trường Cao học
 • Cấp lại: ngay lập tức
  • Cách thức cấp
   • 1.Kết nối vào mạng( http://smsmart.smu.ac.kr )
   • 2.Login nhập ID(mã sinh viên), PW
   • 3.đăng ký cấp thẻ ID trong menu ở bên trái → Quản lý thẻ ID(người sử dụng) → Dừng/Hủy sử dụng thẻ ID → Đăng ký → Đăng ký cấp thẻ ID → Xác nhận → Đăng ký
   • 4. Liên lạc (yêu cầu cấp lại) Phòng đào tạo trường Cao học trường hợp trạng thái đăng ký đã xác nhận hoàn tất cấp thẻ → nhận ở Phòng đào tạo trường Cao học
 • Cách thức upload ảnh
  • Chuẩn bị file ảnh trên máy tính → Kết nối vào mạng( http://smsmart.smu.ac.kr ) → Login ( nhập mã sinh viên và mã số bí mật) → chọn ‘thẻ ID’ trên menu bên trái → chọn “Quản lý thẻ ID(người sử dụng)” → upload trực tiếp file ảnh → xác nhận có đúng ảnh hay không

Lưu ý sẽ không cấp thẻ sinh viên khi file ảnh không kiểm tra (ảnh không phải của sinh viên hay ảnh chụp bên cạnh, điều chỉnh tỉ lệ ngang dọc, sử dụng kính màu, ảnh đội mũ,...)