Giới thiệu về trường cao học

Lịch sử

Mục đích giáo dục/Tiêu chuẩn

Tìm đường đến

Mục đích giáo dục

Trường Cao học Sangmyung
theo đuổi hệ tư tưởng giáo dục mang suy nghĩ và niềm tin để khám phá sâu kiến thức và tri thức mới nhất được yêu cầu trong xã hội thông tin và xã hội công nghiệp tiên tiến vì mục đích nuôi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn.

Mục tiêu đào tạo

01. Phát triển năng lực nghiên cứu mang tính dẫn đầu và tự chủ / 02. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn có đủ kỹ năng về cả lý thuyết và thực hành / 03. Nuôi dưỡng nhà lãnh đạo đóng góp vào việc phát triển văn hóa / 04. Bồi dưỡng nhân cách phục vụ nhân loại zoom in