Cử Nhân hướng dẫn

Thay đổi phân vùng môn học

 • Các loại phân vùng môn học bậc Cao học
  • Chuyên ngành, tiền đề (cơ sở), cơ bản (tự chọn)
 • Thay đổi phân vùng môn học
  • Chế độ nộp đơn đăng ký và thay đổi, trường hợp cần thay đổi phân vùng môn học liên quan hoàn thành đến tín chỉ
 • Điều kiện thay đổi phân vùng môn học
  • Chuyên ngành → Cơ bản (tự chọn) : trường hợp đăng ký quá số tín chỉ cho phép đăng ký chuyên ngành khi đăng ký tin chỉ (hoàn thành bổ sung chương trình chuyên ngành) → Nộp “đơn đăng ký thay đổi phân vùng môn học Cao học"
  • Chuyên ngành → Tiền đề (cơ sở) : trường hợp không có điều kiện để mở môn tiền đề do hoàn cảnh của Khoa nên cần thay thế môn chuyên ngành thành môn tiền đề (học xong sẽ phân vào môn Tiền đề) → Nộp “đơn đăng ký thay đổi phân vùng môn học Cao học”
  • Cơ bản (Tự chọn) → Chuyên ngành : Trường hợp muốn được công nhận môn học của Khoa khác và Khoa của Cao học khác, số tín chỉ hoàn thành trong thời gian theo học (Thạc sĩ 24 tín, Tiến sĩ 36 tín, Thạc sĩ-Tiến sĩ tổng hợp 60 tín) bao gồm cả những môn học nghe giảng ở Cao học khác phải đạt đến ½ → Nộp “đơn đăng ký trao đổi tín chỉ Cao học”
 • Khi nào cần thay đổi phân vùng môn học
  • Vì điểm đánh giá và số lượng tín chỉ cần để tốt nghiệp có thể sẽ sai sót tùy theo việc thay đổi phân vùng môn học, cho nên nhất định phải đăng ký thay đổi phân vùng môn học cùng lúc với thời điểm đăng ký tín chỉ. Phân vùng môn học đã được thay đổi sẽ không thể điều chỉnh lần nữa, nên phải đăng ký thanh đổi phân vùng môn học một cách cẩn thận, thận trọng.
 • Cách đăng ký thay đổi phân vùng môn học
  • Tải mẫu ”Đơn đăng ký thay đổi phân vùng môn học Cao học và Đơn đăng ký trao đổi tín chỉ Cao học” ở trang chủ, điền đầy đủ thông tin và nộp lên Đôi ngũ giáo sư Cao học trong thời gian đăng ký (điều chỉnh) tín chỉ.