Cử Nhân hướng dẫn

Học lại/Tốt nghiệp

Đăng ký và hoàn tr/Vay học phí/Học bổng

Thầy Lee soo Chul hướng dẫn

Học bổng ngoài nhà trường

 • Phân loại học bổng
  • Học bổng phân bố theo chỉ tiêu: Học bổng dành cho thạc sĩ hệ cao học được phân định theo chỉ tiêu.
  • Học bổng tuyển chọn công khai: Học bổng dành cho thạc sĩ cao học được tuyển chọn bởi các tổ chức, cơ quan.
 • Phương pháp tuyển chọn ứng viên nhận học bổng
  • Học bổng phân bổ theo chỉ tiêu: Tuyển chọn thông qua xem xét thành tích, luận văn cao học,...
  • Học bổng tuyển chọn công khai: Tuyển chọn thông qua việc tham gia các chương trình do các cơ quan tổ chức và được các cơ quan đó cấp học bổng.
 • SThời gian xét tuyển
  • Bắt đâu từ khi các cơ quan cấp học bổng đăng thông báo tuyển sinh.

Học bổng trong nhà trường

 • Phân loại học bổng
  • Học bổng thành tích: Học bổng dành cho thạc sĩ có thành tích hoặc luận văn xuất sắc vào cuối mỗi kỳ.
  • Học bổng Hội sinh viên Sangmyung
    *Học bổng trợ giảng, nghiên cứu sinh Sangmyung
    *Học bổng sinh viên khu vực địa phương Sangmyung
  • Học bổng nghiên cứu: Học bổng dành cho sinh viên được chứng nhận có tham gia và đóng góp thành tích vào các hoạt động nghiên cứu.
  • Học bổng phúc lợi
    *Học bổng nhân viên nhà trường và gia đình trực hệ: Học bổng dành cho đối tượng đang công tác trong nhà trường và được chi cấp cho cả vợ/chồng và gia đình trực hệ.
    *Học bổng cao học Sangmyung: Học bổng dành cho đối tượng đang công tác tại cơ quan giáo dục Sangmyung ngoài nhà trường.
    *Học bổng nhân viên hợp đồng: Học bổng dành cho đối tượng đang học tập hoặc công tác theo hợp đồng tại nhà trường nhận được chứng nhận từ pháp nhân có thẩm quyền. [gồm Hiệu trường trường Đại học Sangmyung, Học viện Sangmyung(Hiệu trưởng trường mầm non, Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), Giám đốc tổ chức hợp tác giáo dục và doanh nghiệp thuộc đại học Sangmyung]
    *Học bổng anh em thân thích: Học bổng dành cho đối tượng có anh, chị, em đang học tập tại trường.
  • Học bổng học lên cao:
    *Học bổng được cấp trong 2 kỳ cho đối tượng tốt nghiệp tại trường và tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường trong vòng 1 năm.
    *Học bổng hỗ trợ 20% trong 2 học kỳ cho đối tượng đã hoàn thành cử nhân tại Viện giáo dục của nhà trường và tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường trong vòng 1 năm.
    *Học bổng nhân viên các lĩnh vực liên quan: Học bổng dành cho các nhân viên nhà nước có chứng nhận đang công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc địa phương.
    *Học bổng người nước ngoài: Học bổng dành cho người nước ngoài được tuyển chọn bởi trưởng khoa đào tạo cao học.
    *Điều kiện tuyển chọn ứng viên nhận học bổng: Các ứng viên phải có thành tích và luận văn xuất sắc, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn cụ thể được thông báo trên trang thông báo.
 • Phương pháp tuyển chọn
  • Điều kiện tuyển chọn ứng viên nhận học bổng: Các ứng viên phải có thành tích và luận văn xuất sắc, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn cụ thể được thông báo trên trang thông báo.