Cử Nhân hướng dẫn

Cấp thành tích

Grade Scale
Cấp Điểm Điểm đánh giá
A+ 95~100 4.5
A 90~94 4.0
B+ 85~89 3.5
B 80~84 3.0
C+ 75~79 2.5
C 70~74 2.0
F Dưới 69 0

Xử lý thành tích theo loại môn học

 • Chuyên ngành
  • Trường hợp học môn học chính của quá khóa học ở Khoa trực thuộc, thành tích sẽ được xử lý thành “Chuyên ngành”.
 • Tiền đề
  • Trường hợp đối tượng học môn tiền đề học các tiết của khoa liên quan ở đại học, sẽ được xử lý thành “Tiền đề”
  • Nếu muốn được công nhận thành môn chính của chuyên ngành Khoa đó, phải nộp ”đơn đăng ký thay đổi phân vùng môn học Cao học”.
 • Tự chọn
  • ITrường hợp học môn của Khoa khác, thành tích sẽ được xử lý thành “Tự chọn”.
   Ví dụ) Nếu học môn của Khoa khác thì sẽ thành môn “Tự chọn” (xử lý thành “Tự chọn” hoặc “Chuyên ngành” khi nộp “đơn đăng ký trao đổi tín chỉ cao học”)

Phản ánh đánh giá / bao gồm hoặc không bao gồm tín chỉ tiêu chuẩn để tốt nghiệp

Reflection to GPA and inclusion to Number of Credit Requirements
Phân loại Phản ánh điểm đánh giá Tín chỉ tiêu chuẩn cần để tốt nghiệp
Chuyên ngành Phản ánh Bao hàm
Tiền đề Không phản ánh Không bao hàm
Tự chọn Phản ánh Không bao hàm

Số tín chỉ tiêu chuẩn cần phải có để tốt nghiệp : chuyên ngành Thạc sĩ (Cử nhân Thạc sĩ) 24 tín, chuyên ngành Tiến sĩ 36 tín, chuyên ngành Thạc sĩ-Tiến sĩ 60 tín

Tra cứu thành tích và Khiếu nại/Điều chỉnh

 • Thời gian : Thời gian nhất định sau khi kết thúc mỗi học kỳ (Tham khảo thông báo và lịch trình học tập)
 • Phương pháp tra cứu : Đăng nhập vào Nội dung học tập ở trang chủ Cao học để có thể kiểm tra, và phải đánh giá chất lượng giờ học trước mới xem được.
 • Khiếu nại : Sau khi xem thành tích nếu có khiếu nại, phải đăng ký khiếu nại thành tích với Giáo sư môn học đó trong thời gian tra cứu thành tích và khiếu nại; trường hợp Giáo sư chấp nhận khiếu nại thì sẽ chỉnh sửa thành tích ở phần Thông tin học tập của Trang chủ Cao học, sau đó phải in mẫu <đơn điều chỉnh thành tích> ở Trang chủ rồi điền vào nộp lên Đội hỗ trợ sinh viên Cao học.
 • Sau khi kết thúc thời hạn tra cứu thành tích và khiếu nại, sẽ phản ánh thành tích (chuyển điểm) vào học bạ cũng như không thể sửa đổi.
 • Công nhận thay thế môn học tiền đề và thành tích của môn học đắng ký trao đổi tín chỉ với trường Đại học khác có thể kiểm tra sau khoảng 1 tháng sau khi kết thục học kỳ.

Từ bỏ tín chỉ

 • Nếu có muốn bỏ đi tín chỉ trong số các môn học đã học thì có thể bỏ trong thời gian quy định sau thành tích kỳ học sau cùng được công bố (chỉ được 1 lần vào học kỳ cuối cùng).
 • Sinh viên muốn từ bỏ tín chỉ phải nộp đơn đăng ký từ bỏ tín chỉ trong thời gian quy định.
 • Do môn học được đăng ký từ bỏ tín chỉ sẽ không thể rút lại được, nên cần phải thận trọng khi đăng ký.

Nội dung tham khảo

 • Thành tích của môn học có số lần nghỉ học hơn 1 phần 3 số ngày học sẽ bị đánh giá là không đạt (F).