Thi/Luận văn

Kế hoạch nghiên cứu

 • Nộp kế hoạch luận văn (nghiên cứu)
  • Sau khi nộp Bản kế hoạch vào thời gian quy định. toàn bộ khóa, phải nhận hướng dẫn luận văn từ kì 2 trở lên có thể đăng ký thẩm tra luận văn
 • Thời gian nộp
  • trong vòng 1 tháng học kì tương đương
 • Phương pháp nộp
  • Bàn bạc với trưởng khoa trong vòng 1 tháng kì học tương đương và nhận sắp xếp giáo sư hướng dẫn.
  • Nhận chỉ đạo của giáo sư hướng dẫn đã được sắp xếp và quyết định chủ đề và nội dung nghiên cứu.
  • Sau khi login và nhập vào phần Thông tin học tập trên trang chủ in , xin chữ ký giáo sư hướng dẫn, trưởng khoa và cá nhân tự ký rồi nộp cho văn phòng khoa.
 • Phương pháp nhập Bản kế hoạch nghiên cứu : Trang chủ trường Cao học → Login thông tin học tập → Thông tin luận văn → Đăng ký đề tài luận văn → Lưu sau khi nhập nội dung → Click “Luận văn (nghiên cứu)” → in → nộp cho văn phòng khoa tương ứng