Giới thiệu về trường cao học

Cơ sở Seoul

2010~now seoul campus history
2010 21.10
 • Điều chỉnh số người qui định của trường Cao học ( tự điều chỉnh)

 • Thạc sỹ : Tổng là 33 Khoa(Qui định nhập học 130 người), Tiến sỹ: Tổng 31 người(Qui định nhập học 53 người)
  • Thành lập khóa học Tiến sỹ: Khoa bất động sản
  • Kết hợp khóa học Thạc sỹ:Khoa cư trú người tiêu dùng, Khoa may mặc→Khoa môi trường sinh hoạt,Khoa công nghệ sinh học, Khoa kỹ thuật môi trường-dân dụng→ Khoa môi trường vi sinh
  • Khoa Tiến sỹ được Phân chia : Khoa hóa học công nghiệp và môi trường dân dụng→Khoa hóa học công nghiệp, Khoa môi trường vi sinh
  • Khóa học tiến sỹ bỏ khoa::Khoa văn học Anh, Khoa phim ảnh,kịch nói.
  • Khóa học Thạc sỹ bỏ khoa:Khoa văn học Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa điện ảnh kịch nói.
  • Thay đổi tên Khóa học Thạc sỹ: Khoa thủ công thành khoa nghệ thuật thực hành.
2011 20.09
 • Giáo sư Kim Hee Taek nhận chức hiệu trưởng lần thứ 18
2012 07.02
 • Điều chỉnh theo qui định của trường( tự điều chỉnh)

 • Thạc sỹ :34 khoa(Nhập học 130 người), Tiến sỹ: 32 Khoa (Nhập học 71 người)
  • Thành lập khóa học Thạc sỹ: Khoa nghiên cứu năng lượng
  • Thành lập khóa học Tiến sỹ:Khoa nghiên cứu năng lượng , Khoa văn hóa nghệ thuật.
  • Đổi tên khoa của khóa học Thạc sỹ: Khoa ngôn ngữ học→ Giáo dục ngôn ngữ học
  • Đổi tên khoa của khóa học Tiến sỹ:: Khoa ngôn ngữ học→Khoa giáo dục ngôn ngữ
10.
 • Điều chỉnh số học sinh theo qui định
  • Khóa học Thạc sỹ được điều chỉnh (130người → 107 người)
  • Khóa học Tiến sỹ được điều chỉnh( 71người → 106người)

 • Loại bỏ những khoa:.Máy tính –Khoa Thông tin truyền thông(Thạc sỹ/Tiến sỹ)
  • Khoa quản lý kỹ thuật(Thạc sỹ/Tiến sỹ)
  • Khoa môi trường vi sinh(Thạc sỹ/Tiến sỹ)
  • Khoa kỹ thuật xây dựng(Thạc sỹ/Tiến sỹ)
  • Khoa vận động xã hội(Thạc sỹ)
  • Khoa quản lý biểu diễn nghệ thuật(Tiến sỹ)
11.
 • Khoa mới thành lập:
  • Khoa kỹ thuật môi trường sinh thái(Thạc sỹ/Tiến sỹ)(phòng ký kết song phương)
  • Khoa hình ảnh kỹ thuật số( Tiến sỹ)
  • Khoa nghệ thuật và thiết kế(Tiến sỹ)

 • Đổi tên Khoa:
  • Khoa Mỹ thuật(Thạc sỹ) → Khoa nghệ thuật và thiết kế(Thạc sỹ)
  • Khoa mô hình và thiết kế nghệ thuật(Tiến sỹ)→ Nghệ thuật thực hành (Tiến sỹ)
2013 01.
 • Thành lập khoa hợp đồng
  • Khoa quản trị kinh doanh tri thức(điều kiện tuyển dụng) 10Người(Thạc sỹ)
  • Khoa quản ký kinh doanh tri thức(đào tạo lại) 20người(Thạc sỹ/Tiến sỹ)

 • Giáo sư Lee Tae Yeol là hiệu trưởng lần thứ 19 của trường.
09.
 • Lễ nhận chức lần thứ bí thư lầm Thứ 10 của Giáo sư Ku Gi Heon
10.
 • Thành lập Khoa:Khoa luật (Thạc sỹ/Tiến sỹ)
 • Khoa nội dung sáng tạo(Tiến sỹ)
 • Khoa múa(Tiến sỹ)
 • Khoa kế hoạch biểu diễn nghệ thuật(Tiến sỹ)

 • Thay đổi tên Khoa:Khoa nghệ thuật thực tế (Thạc sỹ /Tiến sỹ) → Khoa nghệ thuật cuộc sống(Thạc sỹ/Tiến sỹ)
2014 02.
 • Thành lập Khoa hợp đồng:
  • Thành lập khoa cho Khóa học Thạc sỹ:Khoa quản lý nghệ thuật thẩm mỹ(Thạc sỹ 40người/ Tiến sỹ 20người)
  • Thành lập khoa cho khóa học Tiến sỹ: Khoa quản lý phục vụ con người(Thạc sỹ 40người/Tiến sỹ 20người)
08.
 • Thành lập Khoa hợp đồng:
  • Thành lập Khoa cho khóa học Thạc sỹ: Khoa tin học(điều kiện tuyển dụng)(Thạc sỹ 6người)
  • Thành lập Khoa cho khóa học Tiến sỹ:Khoa quản lý dịch vụ(Tiến sỹ 20 người)
10.
 • Thành lập khoa hợp đồng:Khoa chính sách quốc phòng(Thạc sỹ)
 • Khoa quản lý kinh doanh(Tiến sỹ)
 • Khoa nhạc kịch(Tiến sỹ)
 • Thay đổi tên Khoa:Khoa kế hoạch biểu diễn nghệ thuật (Tiến sỹ) → Khoa quản lý biểu diên nghệ thuật(Tiến sỹ)
 • Loại bỏ Khoa:Khoa kỹ thuật môi trường sinh thái (Thạc sỹ)
2015 03.
 • Những Khoa mới thành lập và khoa bị bãi bỏ:

 • <Thạc sỹ : Tổng 30 Khoa(Nhập học qui định 107người), Tiến sỹ : Tổng 32 Khoa(Nhập học qui định 106 người)>
  • Thành lập Khoa cho khóa học Thạc sỹ: Khoa chính sách quốc phòng
  • Khóa học Thạc sỹ bãi bỏ khoa: Khoa kỹ thuật môi trường sinh thái
  • Thành lập Khoa cho khoác học Tiến Sỹ: Khoa quản lý kinh doanh, Khoa nhạc kịch

 • <Thành lập Khoa cho khoác học Tiến Sỹ: Khoa quản lý kinh doanh, Khoa nhạc kịch
  Khoa hợp đồng dành cho khóa học Thạc sỹ: Có 2 Khoa(Nhập học qui định 13 người), Tiến sỹ : Tổng 4 Khoa (Nhập học qui định 27người) >
  • Thành lập Khoa hợp đồng dành cho khóa học Thạc sỹ:Khoa kỹ thuật cảm xúc, Khoa quản lý an ninh tri thức.
  • Thành lập Khoa hợp đồng dành cho khóa học Tiến sỹ:Khoa quản lý nghệ thuật thẩm mỹ,,Khoa in 3chiều tổng hợp, Khoa quản lý nhà hàng khách sạn
12.
 • Giáo sư Chong Cheol Yong nhận chức Hiệu trưởng lần thứ 20 của trường.
2016 03.
 • Những Khoa mới thành lập và khoa bị bãi bỏ:

 • <Thạc sỹ : tổng 28 Khoa(Nhập học qui định 107người), Tiến sỹ : tổng 32 Khoa (Nhập học qui định tổng 106 người)>
  • Thành lập Khoa cho khóa học Thạc sỹ: Khoa vật liệu và kỹ thuật hóa chất,
  • Khoa môi trường sống toàn cầu.
  • Thành lập Khoa cho khóa chọc Tiến sỹ:Khoa vật liệu và kỹ thuật hóa chất, Bãi bỏ khoa trong khóa học Thạc sỹ: Khoa thực phẩm dinh dưỡng,Khoa môi trường sống toàn cầu,Khoa văn học Nhật Bản,Khoa lịch sử,Khoa môi trường
  • Bãi bỏ khóa trong khóa học Tiến sỹ:Khoa văn học Nhật Bản,Khoa lịch sử,khoa môi trường sống

 • <Khoa hợp đồng trong khóa học Thạc sỹ: tổng có 5 khoa (Nhập học qui định 33người), Tiến Sỹ :Tổng 5 khoa(Nhập học qui định 16 người)>
  • Thành lập Khoa cho khóa học Thạc sỹ:Khoa kỹ thuật quản lý công nghệ,Khoa kinh doanh đám cưới,Khoa điều phối viên về thực phẩm,Khoa quản lysdichj vụ ăn uống khách sạn, Khoa phần mềm di động.
  • Thành lập khoa cho khóa học Tiến sỹ:Khoa kinh doanh đám cưới, Khoa điều phối viên thực phẩm.
2017 02.
 • Những Khoa đã thành lập và bị bãi bỏ:

 • <Thạc sỹ : Tổng 28 Khoa(Nhập học qui định 107người), Tiến sỹ : Tổng 32 khoa(Nhập học qui định 106người)>
  • Thành lập Khoa cho khóa học Thạc sỹ: Khoa Dữ liệu học
  • Thành lập Khoa cho khóa học Tiến sỹ:Khoa dữ liệu học,Khoa thể thao tổng hợp ITC,Khoa âm nhạc.
  • Thành lập chuyên nghành Thạc sỹ -Tiến sỹ: Khoa hàn quốc học và chuyên nghành nhập cư Hàn quốc.
  • Bãi bỏ những Khoa trong khóa học Tiến sỹ:Khoa kết hợp kỹ thuật hệ sinh thái
02.
 • <Thành lập Khoa hợp đồng:Tổng 1 khoa (Nhập học 5 người) >
  • Thành lập Kha cho Khóa học Thạc sỹ: Khoa quản lý an ninh mạng(điều kiện tuyển dụng)
06.
 • Giáo sư Cheon Jin Hee nhận chức Hiệu trường lần thứ 21
2018 02.
 • Giáo sư Kwon Chan Ho nhận chức Hiệu trưởng lần thứ 22
touch slide

Cơ sở2(Cheonan)

2010~now seoul campus history
2012 01.11
 • Cơ sở Cheonan thành lập.

 • Khóa học Thạc sỹ: 70 người
  • Khoa Phiên dịch- TESOL, Khoa Bảo hiểm tài chính, Khoa kỹ thuật thực phẩm thực vật, Khoa cảnh quan môi trường, Khoa hệ thống máy tính, Khoa công nghệ sinh học, Khoa hệ thống xây dựng, Khoa kỹ thuật môi trường, Khoa kinh doanh thẻ thao,Khoa thiết kế thị giác,Khoa thiết kế thời trang, Khoa thiết kế nội thất,Khoa thiết kế gạch, Khoa công nghiệp thiết kế, Khoa nhiếp ảnh và truyền thông, Khoa phim và hình ảnh, Khoa kịch nói, khoa truyện tranh và hoạt hình.

 • Khóa học Tiến sỹ: (5 người)
  • Khoa bảo hiểm và tài chính, Khoa tài nguyên môi trường, Khoa Thông tin và truyền thông, Khoa quản lý kỹ thuật, Khoa xây dựng môi trường, Khoa công nghệ sinh học, Khoa Thiết kế, Khoa Truyện tranh và hoạt hình.
  • Khóa học hợp đồng dành cho Khoa cảnh quan môi trường (Khóa học Thạc sỹ 20 người)
   Khóa học cảnh quan môi trường (Khóa học Tiến sỹ 20 người)
13.11
 • Giáo sư Choi Gun Seong nhận chức Hiệu trưởng lần thứ nhất.
04.12
 • Năm học 2013 Trường Cao học sẽ tiếp nhận đơn đăng kí từ
  [04.12(thứ 3)~06.12(thứ 5)]
21.12
 • Năm học 2013 Trường Cao học sẽ thực thi tuyển sinh vào thời gian
  [12.21(thứ 6) đến 12.22(Thứ 7)]
2013 09.11
 • Khoa kỹ thuật tổng hợp dành cho khóa học Thạc sỹ,Tiến sỹ.
 • Khoa Hợp đồng-thành lập

 • Khoa kỹ thuật tổng hợp dành cho khóa học Thạc sỹ.
 • Khoa kỹ thuật tổng hợp dành cho khóa học Tiến sỹ.
08.10
 • Thành lập khoa thông tin kỹ thuật số dành cho khóa học Thạc sỹ.
12.16
 • Giáo sư Choi Sang Eun nhận chức hiệu trưởng lần thứ nhất.
2014 21.10
 • Khoa kỹ thuật máy tính dành cho khóa học Thạc sỹ, Khoa học Xã hội dành cho khoá học Thạc sỹ, Thành lập Khoa thể chất và xã hội dành cho khóa học Thạc sỹ
 • Bãi bỏ Khoa phần mền máy tính cho khóa học Tiến sỹ.
2016 27.04
 • Khoa Thiết kế- Nghệ thuật và Văn hóa của khóa học Thạc sỹ, khóa học
08.01
 • Lần thứ 3 Giáo sư Cheon Jin Hee nhận chức Hiệu trưởng
11.01
 • Khoa Quản lý Thiết Kế cho khóa học Thạc sĩ và Nghệ thuật Biểu diễn cho khóa học tiến sĩ ,Thành lập khóa học Tiến Sỹ Khoa phần mềm học
 • Phiên dịch-TESOL dành cho khóa học thạc sỹ, Khoa Công nghệ sinh học dành cho khóa học Thạc sỹ, Khoa công nghệ kỹ thuật dành cho khóa học Thạc sỹ,Khoa công nghệ kỹ thuật dành cho khóa học Tiến sỹ, Bãi bỏ khoa thông tin kỹ thuật số dành cho khóa học thạc sĩ
2018 01.02
 • Giáo sư Kwon Chan Ho nhận chức Hiệu trưởng trường Cao học lần thứ 4
touch slide