Giới thiệu về trường cao học

Cơ sở Seoul

2000~2009 seoul campus history
2000 18.07
 • Xác nhận sự điều chỉnh số người của trường Cao học
01.12
 • Xác nhận sự điều chỉnh số người của trường Cao học
  • Khóa học thạc sỹ mới thành lập (26 khoa →30 khoa, Số người quy định nhập học:142 người),
   Khoa học xã hội và nhân văn:Khoa ngôn ngữ Văn học Đức,
   Khoa thương mại điện tử: Khoa công nghệ sinh học, máy tính, thông tin và truyền thông.
  • Thạc sỹ khoa học xã hội và nhân văn giảm bớt 3 người (40người →37người)
  • Khoa năng khiếu thể thao giảm bớt 2 người (59 người →5người)
  • Thạc sỹ kỹ thuật thêm 5 người (8người →13 người)
  • Khóa học Thạc sỹ số người nhập học theo quy định là 142 người
 • Giáo sư Choi Kyu Sung nhận chức Hiệu trưởng lần thứ 14.
2001 05.01
 • Sự điều chỉnh số người theo quy định của khóa học Thac sỹ ở trường Cao học( học sinh nhập học qui định là 142 người)
29.06
 • Khoa học xã hội và nhân văn giảm 10 người (37→27)
 • Khoa học tự nhiên tăng 5 người (35→40)
 • Khoa kỹ thuật tăng 2 người (13→15)
 • Khoa năng kiếu thể thao tăng thêm 3 người (57→60)
17.08
 • Thành lập khóa học của tiến sỹ ở trường Cao học.
  Khoa văn hóa tiếng Nhật,khoa giáo dục,Khoa tiếng hàn,Khoa thương mại quốc tế,khoa môi trường và hóa học công nghiệp,Khoa máy tinh-thông tin-truyền thông.
  Điều chỉnh điều kiện nhập học sau cao học theo quy định.
  • Quy định nhập học của quá trình đào tạo Thạc sỹ là 142 người ,đào tạo tiến sỹ là 31 người.
2002 20.11
 • Điều chỉnh quy định của trường Cao học (Tự điều chỉnh)
  • Quá trình đào tào Tiến sỹ tăng thêm 12 người ( quy định nhập học là 43 người)
  • Quá trình đào tạo Thạc sỹ giảm bớt 12 người( Quy định nhập học là 130 người)
  • Thành lập khóa học đào tạo Tiến sỹ ( ví dụ: nghệ thuật): Khoa âm nhạc và truyền thông.
  • Thành lập khóa học đào tạo Thạc sỹ ( giới tự nhiên) thành lập và xử lý: Khoa môi trường sinh hoạt,khoa may mặc,khoa thực phẩm và dinh dưỡng,khoa người tiêu dùng.
2004 20.10
 • Điều chỉnh quy định của trường Cao học (Tự điều chỉnh)
 • Xác định điều chỉnh quy định quá trình đào tạo Thạc Sỹ-Trường Cao Học
01.12
 • Thay đổi tên khoa :” khoa máy tính-thông tin-truyền thông( Khoa học tự nhiên) bằng “ máy tính ,thông tinvaf kỹ thuật truyền thông cho quá trình đào tạo Tiến sỹ.
 • Giáo sư Gim Young Seong nhận chức hiệu trưởng lần thứ 15.
2005 19.05
 • Thay đổi tổ chức,điều chỉnh chuyên ngành và các khoa ở trường Cao học
  • Quá trình đạo tạo Thạc sỹ Khoa ngữ văn tiếng Đức, Khoa thương mại điện tử, loại bỏ công nghệ sinh học.
  • Tiến sỹ Khoa học môi trường thay đổi hệ thống từ ‘thiên nhiên’ thành’ kỹ thuật’
19.12
 • Thiết lập Khoa của trường cao học( chuyên ngành) và điều chỉnh qui định (tự điều chỉnh)
  • Khóa học Thạc sỹ “ Khoa bảo hiểm tài chính”,”Khoa kỹ thuật thông tin Đời sống”được thành lập.
  • Khóa học Tiến sỹ “Khoa Địa lí học”,“Khoa nghệ thuật thiết kế’”khoa nhiếp ảnh’.
2006 20.02
 • Trường được đánh giá là trường xuất sắc nhất do bộ Giáo dục và phát triển nhân lực đánh giá .
25.05
 • Tăng khóa học đào tạo tiến sỹ tang them 10 người (Tổng học sinh nhập học là 53 người)
2007 02.06
 • Giáo sư An In Jun là Hiệu trưởng lần thứ 16
2008 30.01
 • .Điều chỉnh qui định sau Cao học( tên đã thay đổi)
  .Khóa học Tiến sỹ Hóa học công nghiệp- Môi trường chuyển thành Hóa học công nghiệp –Xây dựng môi trường.
01.03
 • Giáo sư Lee Dae Woong là hiệu trưởng lần thứ 17
14.10
 • Điều chỉnh qui định sau Cao học( tự điều chỉnh)
  • Thạc sỹ: Tổng 35 khoa (nhập học 130 người),Tiến sỹ: Tổng 27 khoa (nhập học 53 người)
  • Thành lập khóa học Thạc sỹ: Kỹ thuật kinh doanh,âm nhạc và truyền thông.
  • Thành lập khá học Tiến sỹ: Kỹ thuật kinh doanh,Khoa phúc lợi gia đình.
  • Khóa học Thạc sỹ loại bỏ khoa: Khoa toán
  • Khóa học Tiến sỹ thay đổi tên khoa:Khoa nhiếp ảnh thành khóa Hình ảnh kỹ thuật số.
2009 30.09
 • Điều chỉnh qui định sau Cao học( tên đã thay đổi)
  Thạc sỹ: tổng 37 Khoa(Số người nhập học theo qui định là 130người ), Tiến sỹ:Tổng là 31 khóa (Nhập học 53 sinh viên)
 • Thành lập khóa học Thạc sỹ:: Khoa bảo vệ bản quyền,Khoa trò chơi,Khoa xây dựng kỹ thuật công nghiệp,Khoa kỹ thuật cảm xúc.
  • Khóa học Thạc sỹ loại bỏ khoa:: Khoa Ngôn ngữ văn học Pháp và Khoa Bảo hiểm tài chính.
  • Khóa học Thạc sỹ thay đổi tên :Khoa học thông tin cuộc sống đổi thành Cuộc sống không gian Khoa học.
  • Khoa học Tiến sỹ thay đổi tên khoa:Khoa Văn học và tiếng pháp đồi thành Văn học Pháp
  • Hợp đồng hoạt động các khoa:Khoa tài nguyên môi trường,Khoa Kỹ thuật xây dựng,Khoa kỹ thuật cảm xúc.
touch slide