• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Văn hóa Nghệ thuật

Chuyên khoa nghệ thuật sống

Tổng hợp đào tạo nghệ thuật và đào tạo thiết kế, cung cấp nền tảng cần thiết giúp các sinh viên chuyên ngành trở thành các nhà chuyên môn về lĩnh vực liên quan. Hệ thống đào tạo của trường đang vận hành một cách linh hoạt và phản ánh nhu cầu của giới công nghiệp và xu hướng giới thời trang, vận hành chương trình hợp tác khoa học công nghiệp đa dạng ngoài các môn học chính quy như dự án hợp tác công nghiệp khoa học, thực tập ngắn và dài hạn tại các đơn vị công nghiệp. Để nuôi dưỡng các tài năng trẻ nghệ thuật và thiết kế, trường đã và đang tham gia tích cực các Hội chợ thiết kế nổi tiếng nước ngoài (Trình diễn thiết kế thời trang Luân-đôn, Triển lãm nội thất quốc tế Milano, Paris Maison & Objet)... và đang đạt được nhiều thành tích cao. Trường đặt mục tiêu đào tạo nuôi dưỡng những người dẫn đầu thế giới về nghệ thuật và thiết kế có năng lực và nhân cách.