Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Sangmyung

Chúng tôi đào tạo ra những nhân tài sẽ đóng góp vào việc sáng tạo văn hóa và phúc lợi nhân loại dựa trên nền tảng chân lý. chính nghĩa. tình yêu.

Mục đích giáo dục

Những trí thức đáng tin cậy, những chuyên gia sáng tạo, những công dân dân chủ công bằng zoom in

Mục tiêu giáo dục

Đào tạo tri thức bồi dưỡng tính cách hài hòa,Đào tạo công dân coi trọng hợp tác và tình nguyện,Đào tạo chuyên môn hướng tới sự sáng tạo và thực tiễn ,Đào tạo toàn cầu hóa dẫn dắt xã hội tương lai zoom in