Sangmyung 2027

Nhiệm vụ => Bồi dưỡng những nhân tài sáng tạo, những người thể hiện sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo để thực hiện ước mơ và hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình Tầm nhìn => Trường đại học đào tạo nhân tài sáng tạo dẫn đầu xã hội tương lai Mục tiêu phát triển => Tính sáng tạo Creativity, Tính chuyên môn Specialty, Tính liên kết Connectivity, Tính bền vững Sustainability Chiến lược phát triển => Đổi mới giáo dục theo định hướng tương lai để có nền giáo dục tốt nhất, đổi mới trong hợp tác nghiên cứu/công nghiệp-học thuật để góp phần sáng tạo kiến thức, theo đuổi tác động xã hội thông qua kết nối và chia sẻ, đổi mới quản lý hiệu quả và bền vững Nhiệm vụ chiến lược =>• Giáo dục hội tụ sáng tạo dựa trên nền tảng đào tạo chuyên ngành • Đào tạo tùy chỉnh dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu • Tăng cường năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên • Tăng cường quản lý chất lượng giáo dục bằng cách tăng cường hệ thống phản hồi• Đào tạo phân phối hoạt động nghiên cứu tập trung vào tính cạnh tranh• Thiết lập hệ thống liên kết giáo dục/nghiên cứu/hợp tác công nghiệp-học thuật • Thiết lập hệ thống phản hồi để nâng cao chất lượng hợp tác nghiên cứu/công nghiệp-học thuật• Thúc đẩy tác động xã hội Sangmyung (SSI) • Mở rộng giao lưu quốc tế • Đóng góp cho cộng đồng thông qua hoạt động tình nguyện• Xây dựng Hyper Connected Intelligence Campus • Hiệu quả hóa hoạt động hành chính và xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả • Đảm bảo sự vững chắc về tài chính bằng cách nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng các dự án của trường đại học