• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa nhân tài xã hội

Khoa nhân tài xã hội đào tạo những nhân tài sáng tạo và có định hướng tương lai trong việc dẫn dắt xã hội bằng nền móng giáo dục chuyên môn và nền tảng kiến thức cơ bản để giải quyết các vấn đề về của công đồng.

Khoa nhân tài xã hội luôn nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực chủ đạo tăng cường tính cạnh tranh trong các lĩnh vực đa dạng và chủ động đối phó với những biến đổi của thời đại.

Đặc biệt, thông qua việc học tập một cách có hệ thống về hành chính học, chính sách học và công pháp, khoa luôn định hướng đào tạo các chuyên gia có cả khả năng lý thuyết và thực tiễn theo yêu cầu của lĩnh vực cộng đồng, ngành thứ 3, và lĩnh vực thuộc về người dân.

  • Tại khoa nhân tài xã hội, bạn có thể học các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành theo đúng yêu cầu của lĩnh vực xã hội.
  • Để hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo, Khoa nhân tài xã hội đã thành lập lên CDR (chương trình đặc biệt)
    • Chuyên gia công chức (đào tạo các công chức với khả năng sử dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn về hành chính trong việc vận hành Quốc gia)
    • Chuyên gia chính sách công CDR (đào tạo chuyên gia được trang bị năng lực về các chính sách công làm việc trong cơ quan công cộng - Tổ chức xã hội dân sự - Tổ chức phúc lợi xã hội, các doanh nghiệp về xã hội, v.v.)
    • Quản lý dân sự CDR (đào tạo cán bộ quản lý với các kỹ năng công việc khác nhau như thư ký, nhân sự, lao động, kho bạc, thuế, v.v. trong các doanh nghiệp tư nhân)