• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa phúc lợi gia đình

Là khoa giúp cho các học sinh tiếp thu kiến thức chuyên môn về thực tế và lý thuyết với mục tiêu đào tạo ra những học sinh có nhân cách và năng lực thực tế cống hiến cho những công việc liên quan đến gia đình, nuôi dạy trẻ, phúc lợi và tư vấn, nuôi dưỡng chuyên môn có thể hỗ trợ trực tiếp cho xã hội và gia đình nhằm thúc đẩy phát triển phúc lợi của xã hội, gia đình và cá nhân.