Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính
STT Họ Tên Chức vụ/Trách nhiệm Số điện thoại
1 정민훈 팀장 02-2287-7061
2 김아영 교학담당 02-2287-7178
3 변창성 입학담당 02-2287-6417
4 응엔 프억 티엔 업무지원 02-2287-5298
touch slide