Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính
STT Họ Tên Chức vụ/Trách nhiệm Số điện thoại
1 Chung Minhoon Team Manager +82-2-2287-7061
2 Kim Taeho Coordinator +82-2-2287-6417
3 Kim Jiwan Administrative Assistant +82-2-2287-5298
4 Fu Youyi Administrative Assistant +82-2-2287-5298
5 Pham Ngoc Oanh Administrative Assistant +82-2-2287-5298
touch slide