Khóa học tiếng Hàn

Khóa Đào tạo ủy thác

  • Xây dựng bài giảng, giờ học theo yêu cầu của các cơ quan đa dạng như công ty, Đại học, cơ quan Chính phủ và Phòng Giao lưu quốc tế trường Đại học Sangmyung.

Nội dung chủ yếu

  • Tổ chức linh động lịch học, giai đoạn học tập và thiết kế các giờ học sao cho phù hợp với yêu cầu của đơn vị ủy thác. ( khóa 5 tuần ~ khóa 60 tuần …)
  • Thiết kế nội dung và thời gian học tập một cách hiệu quả và có hệ thống thông qua việc bàn bạc, thảo luận với đơn vị bên ngoài.
  • Chương trình đào tạo ủy thác bao gồm tất cả chương trình tập trung và chương trình chung.
  • Giảng dạy tiếng Hàn căn bản với mục đích giúp sinh viên có thể làm việc hoặc có năng lực học Đại học
  • Học sinh khóa Đào tạo ủy thác có thể nhận học bổng riêng
  • Cung cấp tiện ích về cơ sở nghỉ ngơi
  • Tiến hành chương trình trải nghiệm văn hóa