Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Giáo sư/Giảng viên

Giáo sư/Giảng viên
STT Tên Chức vụ / Trách nhiệm Học lực
1  Kang Yeonhee Instructor Ph.D in Korean Studies at Sangmyeong University
2 Kim Yangjung Instructor Ph.D in Korean Studies at Sangmyeong University
3 - Instructor Other Korean language instructors holding a Ph.D