Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

Tổ chức

Giới thiệu nhân viên

Đường đi

Giáo sư/Giảng viên

Giáo sư/Giảng viên
STT Tên Chức vụ / Trách nhiệm Học lực
1  Kwon Minjung   Instructor Ph.D Course in Korean Studies at Sangmyeong University
2  Na Jeongyun     Instructor Master's Degree in Korean Education as a Foreign Language at  Sangmyeong University
3 Yoo Seungwon  Instructor Ph.D in Korean Studies at Sangmyeong University
4 Kim Sunhee      Instructor Master's Degree in Korean Education as a Foreign Language at Sangmyeong University
5 Kim Yangjung   Instructor Ph.D Certificate in Korean Studies at Sangmyeong University
6   Jung Hyeran        Instructor Ph.D Certificate in Korean Studies at Sangmyeong University
7 Choi Eunjeong   Instructor Ph.D in Linguistics at University Lyon 2
8  Sang Myungsik   Instructor Ph.D Certificate in Korean Studies at Sangmyeong University