Mục tiêu và chiến lược quản lý

Tầm nhìn của hiệu trưởng, triết lý giáo dục Sangmyung, liên kết với kế hoạch phát triển trung và dài hạn

Tầm nhìn của hiệu trưởng, triết lý giáo dục Sangmyung, liên kết với kế hoạch phát triển trung và dài hạn
Chiến lược quản lý Mục tiêu quản lý
Chuyên môn . Chuyên hóa Thông tin hóa Tăng hiệu quả Mở rộng
Cải tổ tổ chức Xây dựng cơ sở hạ tầng chuyên hóa Xây dựng hệ thống thông tin Tăng hiệu quả của tổ chức Nâng cao tính mở quá trình đào tạo
 • Xây dựng chương trình giảng dạy chuyên hóa
 • Thực hiện hệ thống giáo dục chuyên ngành
 • Xây dựng trang chủ các khoa cao học
 • Xây dựng hệ thống hỗ trợ cử nhân
 • Tổ chức lại cao học
 • Tăng cường vai trò Hội ủy viên cao học
 • Tăng cường quá trình liên kết
 • Mở rộng giao lưu giữa các khoa/trường cao học
Sắp xếp lại hệ thống hành chính Xây dựng hệ thống hành chính hỗ trợ chuyên hóa Hệ thống hóa hệ thống hành chính Tăng cường năng lực hệ thống hành chính Tăng cường hoạt động nước ngoài các thành viên
 • Hỗ trợ vận hành các khoa đang được cân nhắc chuyên hóa
 • Thử nghiệm tiêu chuẩn trường cao học xuất sắc chuyên hóa
 • Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp
 • Hỗ trợ thông tin nghiên cứu học thuật
 • Lập kế hoạch nhân sự hành chính và điều chỉnh công việc
 • Tăng cường giáo dục và hỗ trợ nhân viên hành chính
 • Thiết lập hệ thống hỗ trợ hoạt động tình nguyện xã hội
 • Tăng cường hỗ trợ trao đổi
Đảm bảo tài nguyên ổn định Mở rộng tài nguyên chuyên môn hóa Mở rộng đầu tư hỗ trợ thông tin hóa Quản lý tài nguyên hiệu quả Tăng cường trao đổi và kết nối mạng
 • Tăng cường tham gia vào các dự án hỗ trợ của chính phủ
 • Hoạt động nghiên cứu dịch vụ hợp tác khoa học công nghiệp
 • Mở rộng cơ sở vật chất tiên tiến
 • Mở rộng chương trình thông tin hóa
 • Tìm kiếm phương án gây quỹ
 • Nỗ lực xây dựng quỹ
 • Tăng cường quan hệ với xã hội cộng đồng
 • Mở rộng chương trình trao đổi Quốc tế
touch slide

Hệ thống chiến lược mục tiêu chuyên hóa Cao học

Mục tiêu chuyên hóa

Đạt được khả năng cạnh tranh hàng đầu tại các khu vực trọng điểm thông qua việc tìm kiếm và bồi dưỡng năng lực chuyên môn hóa.

Chiến lược chuyên hóa
 • Chuyên hóa hệ thống nhúng
 • Chuyên hóa tổng.phức hợp
 • Chuyên hóa theo từng lĩnh vực đào tạo bậc cao học
Nhiệm vụ thực hiện

Thiết lập hệ thống hỗ trợ chuyên môn cho giáo dục-nghiên cứu/đào tạo mang tính hệ thống nguồn nhân lực chuyên môn và chuyên hóa chương trình giáo dục/tăng cường năng lực nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học công nghiệp tại trường Đại học