Giới thiệu

Giới thiệu
  • Chương trình chính của ILCEC dành cho đối tượng người lớn có ít nhất bằng tốt nghiệp trung học.
  • 6 cấp độ.
  • Mỗi cấp độ gồm có 200 giờ học kéo dài 10 tuần. Các lớp học được dạy 4 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ sau.
  • Lớp học buổi sáng bắt đầu từ 9:00 cho đến 1:00 và lớp học buổi chiều bắt đầu từ 1:30 đến 5:30. Bạn có thể chọn học lớp buổi sáng hoặc lớp buổi chiều.
  • Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được bằng chứng nhận dưới tên của chủ tịch trường SMU.
Mô tả cấp độ
Mô tả cấp độ
Cấp độ Khóa học Một số ví dụ về kết quả đạt được sau khóa học
Sơ cấp 1
  • Chào hỏi, giới thiệu bản thân, gọi món trong nhà hàng, mua hàng, sử dụng các phương tiện công cộng, bưu điện, bệnh viện, điện thoại công cộng
2
Trung cấp 3
  • Tham gia vào hội thoại với người Hàn Quốc về những chủ đề thông thường và duy trì cuộc hội thoại đó
  • Thưởng thức và hiểu được các nội dung tivi và báo chí Hàn Quốc
4
Cao cấp 5
  • Hiểu được những tình huống chính thức và phức tạp trong môi trường giáo dục hoặc công sở
  • Đạt được kỹ năng nghe một cách hiệu quả các tình huống thông thường và trong học tập
6
Lịch học năm 2014
Lịch học năm 2014
Học kỳ Thời gian học 텍스트깨져있음 Lớp
Xuân 2014.03.17 ~ 2014.05.23 2014. 01. 06 텍스트깨져있음
2014.03.17 ~ 2014.05.23 2014. 05. 16
Thu 2014.09.15 ~ 2014.11.21 2014. 07. 31
Đông 2014.12.22 ~ 2015.02.27 2014. 11. 17